Samen van waarde

Column: Behandeling inzetten daar waar nodig

“Het uitgangspunt; iedereen krijgt die behandeling die nodig is, ongeacht waar hij of zijn woont en hoe de financiering is geregeld.”

Steeds meer mensen melden zich bij zorgorganisaties  met zeer complexe vragen rondom hun gezondheid. Dit betreffen mensen die vaak nog zelfstandig wonen. We zetten daarom steeds vaker specialisten in zoals o.a. een specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog. Deze specialisten zijn inzetbaar daar waar de vraag zich voordoet en kunnen permanent of tijdelijk ingezet worden.  

Blijven wonen in je eigen omgeving

Onze organisatie heeft gekozen voor wijk- en dorpsgericht werken, waarbij we willen bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen in een wijk of een dorp. Dit doen we omdat we merken dat het voor iedereen (ook bij een grote zorgvraag) fijn is te blijven wonen in zijn/haar eigen omgeving waarbij bestaande sociale contacten beter in stand gehouden kunnen worden. Dit draagt bij aan een grotere mate van waardevol leven. Deze gekozen koers brengt met zich mee dat daar waar we aanwezig zijn, we kleinschalige voorzieningen hebben en een integraal aanbod van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor iedereen die daar behoefte aan heeft in betreffende wijk of dorp. Tevens levert het op lokaal niveau vele verbindingen op met collega- aanbieders, met huisartsen en vele andere burgers en professionals.

Vraagstukken in de zorg

Vaak hebben we te maken met soortgelijke (toekomstige) vraagstukken. Voor ons allen geldt in Nederland dat we de komende decennia een andere inrichting krijgen van onze maatschappij; een veel groter aantal ouderen, een veel groter aantal oude ouderen met een chronische zorgvraag en een veel kleiner aantal arbeidskrachten. Dit laatste heeft ook betrekking op zorg- en behandel professionals. We zien nu al, maar fors vergroot in de komende jaren, op alle fronten een groei van (complexe) vragen en een tekort aan zorg- en behandelprofessionals. Dit vraagt van ons allen, burgers, professionals, overheden en organisaties nadenken en het vinden van oplossingen voor deze vraagstukken.

Wij werken daar stevig aan op dit moment op meerdere plekken waar we gevestigd zijn. Een voorbeeld hiervan is het opgezette behandelnetwerk Westerkwartier (een regio in de provincie Groningen). Hierbij onderzoeken we of we gezamenlijk met heel veel andere partijen uit dat gebied, door het aanbod op een andere manier in te richten en vooral in nieuwe vormen samen te werken en te organiseren, ook binnen een plattelandsgebied behandeling thuis en in kleinschalige instellingen overeind kan blijven nu en in de toekomst. Ook bij groei van de complexiteit van de vragen die aan ons als professionals gesteld worden. Hierbij is het uitgangspunt; iedereen krijgt die behandeling die nodig is, ongeacht waar hij of zij woont en hoe de financiering is geregeld. Ook dit vraagt van ons dat we buiten de gebaande paden , los van huidige systemen, organisaties  en structuren  kunnen en willen denken.

Roeli Mossel
Directeur-bestuurder NNCZ

Deze column verscheen op 5 juli 2019 in de Hoogeveensche Courant.