A
A
A

Kwaliteit

De veranderingen in de langdurige zorg, de wijkverpleging en het sociale domein, evenals de druk die er ligt op ouderenzorg, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de razendsnelle technologische ontwikkelingen zijn van cruciaal belang voor NNCZ. Continu blijven verbeteren om, in deze dynamische omgeving, (voldoende aandacht voor) kwaliteit van zorg hoog in het vaandel houden.

NNCZ wil toekomstbestendig zijn en succesvol in de dingen die we doen. Vanuit professioneel opzicht (deskundigheid, professionaliteit, maar ook processen, inrichting) én vanuit het oogpunt van ervaringen van onze cliënten, hun naasten, onze medewerkers, vrijwilligers, verwijzers en samenwerkingspartners, financiers of andere belanghebbende wil NNCZ blijven aansluiten bij dat wat het verschil maakt, belangrijk gevonden wordt, ‘goede zorg’ genoemd wordt vanuit deze verschillende perspectieven.

Betekenis van kwaliteit binnen de NNCZ

Wij denken dat kwaliteit vooral zit in de ervaring van persoonsgerichte zorg en de mate waarin we waarde toevoegen. Die toegevoegde waarde zit in het helpen mogelijk maken dat mensen leven en invulling kunnen geven aan de dag, zoals men dat wenst of gewend is. Goede zorg is volgens NNCZ duurzame, persoonlijke en professionele zorg die op deze manier betekenis heeft en waarde toevoegt.

Binnen NNCZ wordt blijvend gewerkt aan verbeteren van de kwaliteit en het integreren van continu leren en verbeteren. Door: het inrichten van werkgroepen en kenniskringen, scholen van medewerkers, het leren verbinden met cliënten en hun naasten, met onze omgeving, met partners, collega zorgorganisaties en lokale netwerkverbanden. Daarmee bewegen we mee met de veranderende vraag die aan ons als organisatie gesteld wordt.

Periodiek toetsen we op verschillende manieren hoe we voldoen aan onze eigen of externe normen en verplichtingen, maar ook in welke mate we voldoen aan verwachtingen van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en ketenpartners. Deze ervaringsonderzoeken en interne of externe audits helpen ons te spiegelen, risico’s in beeld te krijgen en bezig te zijn met de juiste dingen.

Samen van Waarde

In 2016 is binnen NNCZ gestart met een tweejarig professionaliseringsprogramma voor medewerkers ten doel om waarde te kunnen blijven toevoegen aan de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt. Het eerste deel bestond uit een twee jarig programma met de volgende onderdelen ‘professionele deskundigheid’ en ‘cliëntgerichte zorg’. In 2018 is het tweede deel van het programma gestart voor de duur van 2 jaar met de onderdelen ‘leiderschap en zelfstandig werken’ en ‘cliënt/klant in regie’. Dit snijdt de werkzaamheden van iedereen, werkzaam binnen NNCZ: door sturing vanuit een zelfde gedeelde visie leert de professional vanuit zijn eigen rol een waardenpatroon te ontwikkelen die aansluit bij de missie en visie van de organisatie als netwerkpartner in de zorg (‘de zichtbare schakel’). Het programma voor 2019 is hier terug te lezen.

HKZ-gecertificeerd

NNCZ is HKZ-gecertificeerd. Specifiek voor het label Zorg & Welzijn. Dit kan gezien worden als een keurmerk, waarmee we kunnen laten zien dat we voldoen aan branchespecifieke normen. Jaarlijks vindt een audit plaats om opnieuw te beoordelen of we voldoen. Het helpt ons te verbeteren, ten opzichte van de norm, maar ook ten opzichte van de eigen ontwikkeling die als basis dient.

Kwaliteitskaders

De zorgsector kent ook haar eigen kwaliteitskaders (Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging). Deze kwaliteitskaders vormen de basis voor de criteria waarop de inspectie ons toetst. Maar ook verzekeraars en zorgkantoren hanteren deze kaders als basis voor de vereisten en criteria bij zorginkoop en -contractering.

Deze kwaliteitskaders hanteert NNCZ als basis voor het jaarlijkse kwaliteitsplan. In dit kwaliteitsplan staat beschreven hoe NNCZ invulling geeft aan centrale thema’s als persoonsgerichte zorg, veiligheid, continu leren en verbeteren, personele inzet, deskundigheid, inzet van technologie of andere hulpmiddelen, etc. De uitvoering wordt in voortdurende dialoog met de belanghebbenden, waaronder de medezeggenschapsorganen en externe stakeholders, besproken. Jaarlijks vindt hiervan verslaglegging plaats in de vorm van een maatschappelijk jaarverslag en het kwaliteitsverslag. Beide jaarverslagen zijn geïntegreerd tot één document. Bekijk hier het jaarverslag van 2022 en 2023.

Als organisatie maken we deel uit van een zogenaamd Lerend Netwerk. Samen met een drietal andere zorgorganisaties werkt NNCZ samen aan verdere professionalisering. Zo houden we elkaar scherp en stellen we ons transparant op in het proces van (samen en) voortdurend verbeteren.

Zorgkaart Nederland

Behalve het ‘goede gesprek’ met de cliënt en of diens naasten/vertegenwoordigers stimuleert NNCZ ook het gebruik van Zorgkaart Nederland. Door het plaatsen van reviews ontstaat de mogelijkheid ervaringen te delen en biedt de website voor ons als organisatie een bron van informatie voor het continu verbeteren. Cliënten (of naasten/vertegenwoordigers) worden actief uitgenodigd een review te geven en ook zal het geven van reviews gefaciliteerd worden in de vorm van externe interviewteams waarmee een vorm van onafhankelijk ervaringsonderzoek in praktijk wordt gebracht.

Voor het lezen of het geven van een review klikt u hier. U kunt vervolgens zoeken naar één van onze woonzorgcentra of thuiszorgteams.

Blijvend werken aan kwaliteit

Alle informatie uit de genoemde onderzoeken of bronnen, samen met eventuele meldingen van klachten of incidenten, inspectieonderzoeken of controles en welke andere informatie ook, wordt gebruikt voor het bepalen van kansen, risico’s en leer- of verbeterpunten. Zo werken we samen aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening, zowel vanuit professioneel oogpunt als vanuit de ervaren ‘goede zorg’ door welke belanghebbende ook.

Contactformulier

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van het lezen van de tekst? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Contactformulier

Zorgaanbod

De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling. Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum.

Dorpen en wijken

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Grijpskerk e.o.

Burgerinitiatief en professionele zorg in Grijpskerk en omgeving.

Bekijk Grijpskerk e.o.

Haren e.o.

Zo lang mogelijk wonen en participeren in Haren en omgeving.

Bekijk Haren e.o.

Hollandscheveld e.o.

Wonen met zorg en ondersteuning in Hollandscheveld en omgeving.

Bekijk Hollandscheveld e.o.

Hoogeveen e.o.

Buurtgerichte zorg en ondersteuning in Hoogeveen en omgeving.

Bekijk Hoogeveen e.o.

Noordbroek e.o.

Professionele zorg en noaberschap in Noordbroek en omgeving

Bekijk Noordbroek e.o.

Vledder e.o.

Levensloopbestendig wonen in Vledder en omgeving.

Bekijk Vledder e.o.
"Door zorg en ondersteuning kan ik langer thuis blijven wonen"

Met behulp van naasten, én zorg en ondersteuning van de NNCZ is het mogelijk om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

"Ik krijg de specialistische zorg die ik nodig heb en kan in het dorp blijven wonen"

De woonzorgcentra bieden 24-uurs zorg en zijn ontmoetingsplekken voor dorps- en wijkbewoners.

"Ik ga het huis weer uit en ontmoet mensen. Het brengt structuur in mijn leven."

Met de dagontmoeting wil de NNCZ dorp- en wijkbewoners een zinvolle dag bieden, door ze van waarde te laten zijn en deel te laten nemen aan de maatschappij.