Samen van waarde

Column: Voorgestelde bezuinigingen in zorg en begeleiding gemeente Hoogeveen

Een aantal weken geleden maakte het college van B&W van de gemeente Hoogeveen de concept begroting 2020-2023 bekend. In deze begroting worden o.a. forse bezuinigingen voorgesteld in zorg- en begeleidingswerkzaamheden die door de gemeente bekostigd worden.  Wanneer deze voorstellen door de raad goedgekeurd worden zullen zeer veel inwoners (zowel jong als oud en ook de meest kwetsbare inwoners) van de gemeente Hoogeveen hier de consequenties van gaan ondervinden.

Ik wil met deze column niet alleen maar negatief zijn over de voorgestelde bezuinigingen van de gemeente. In heel Nederland is er door alle gemeenten een soortgelijke aanpassing van beleid nodig geweest, daar is de gemeente Hoogeveen niet uniek in, maar wellicht wel laat mee. Voor ons allen (inwoners van Nederland) is er immers nog steeds de vraag hoe we bij een zeer sterk stijgende zorgvraag de bekostiging hiervan gaan regelen met elkaar; gaan we weer meer elkaar ondersteunen, gaan we meer belasting of zorgpremie betalen om deze kosten op te vangen, gaan we altijd maar door met alle mogelijke behandelingen of juist niet, gaan we altijd zorg voorrang geven ten opzichte van andere voorzieningen? Keuzes die we met elkaar dienen te maken en naar mijn idee onafhankelijk van in welke gemeente je woont.

Wanneer de voorgestelde bezuinigingen werkelijkheid gaan worden zal dat grote consequenties hebben voor  (toekomstige) cliënten en medewerkers van, onder andere, onze organisatie. Dit, terwijl ik durf te stellen, dat waar het de doelgroep ouderen betreft wij vooral te maken hebben met de meest kwetsbare doelgroep (het meest afhankelijk van zorg, vaak tussen de 80 en 90 en vaak met een laag inkomen). De consequenties zijn in ons geval aan de orde binnen de dagopvang en de huishoudelijke hulp bij thuiswonende mensen. Op dit moment kiezen wij er voor om constructief (bij voorkeur samen met de gemeente en mogelijk andere partijen) te gaan kijken waar mogelijke oplossingen liggen om een zo groot mogelijke bezuiniging met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor de meest kwetsbare medeburgers  te realiseren. De nu voorgestelde bezuinigingen zijn voor iedereen namelijk hetzelfde, ongeacht de mate van kwetsbaarheid op welk front dan ook van mensen, iets wat wij zeer onwenselijk achten. De eerste ideeën om dit te voorkomen hebben we inmiddels gedeeld met de gemeente en gaan hopelijk een vervolg krijgen. Daarnaast zijn we uiteraard bereid om partijen voor te lichten over wat de effecten zijn van de voorgestelde bezuinigingen.

Ook zijn we op zoek naar mogelijkheden om geen ontslag voor medewerkers aan te hoeven vragen. Dit zou ook een zeer slecht signaal zijn, daar waar we nu en zeker in de toekomst een groot tekort aan medewerkers hebben binnen de zorgsector (binnen andere functies dan waar nu op bezuinigd gaat worden).  Dit vraagt echter creatief denken, los van kaders en domeinen met de blik naar de toekomst.  Wij denken dat ook hier oplossingen voor zijn die met meerdere organen als gemeente, UWV en anderen gerealiseerd kunnen worden.

Wij zoeken dus naar toekomstbestendige oplossingen. Wie denkt er mee? Roeli.mossel@nncz.nl

Roeli Mossel,

Directeur- Bestuurder NNCZ.