NNCZ - Samen van waarde

Missie en kernwaarden

Missie

De NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde omgeving. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties.

We geloven sterk in de kracht van mensen en wederkerigheid. Iedereen in de samenleving is van waarde.

Kernwaarden

Waardevol 

Omdat ieder mens recht heeft op een waardevol bestaan willen wij bijdragen aan een betekenisvol leven van onze cliënten waardoor zij kunnen blijven participeren in de maatschappij. Onze medewerkers proberen nauw aan te sluiten op wat de cliënt wil en ze voeren daarbij hun werk uit met passie en weten een juiste mix te maken tussen liefdevol en professioneel zorg te verlenen.

Kracht 

Voor veel cliënten is het behoud van zelfstandigheid belangrijk. Zelf nog veel kunnen doen, betekent vaak uitstel van een groter beroep op professionele zorg. Onze medewerkers ondersteunen cliënten hierin en zoeken naar schakels in het netwerk van de cliënt om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden.

Verbinden

Verbonden zijn met de vertrouwde omgeving is voor veel van onze cliënten van belang. Onze medewerkers gaan daarom in gesprek met cliënten en het sociale netwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen. Er wordt ook gekeken of er voorzieningen of burgerinitiatieven zijn in wijken en dorpen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Samen 

Onze cliënten hebben en nemen steeds meer zelf de regie. Als zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners als mantelzorgers, vrijwilligers etc. door ook op dorps- en wijkniveau samen te werken is er veel mogelijk. We stimuleren lokaal ondernemerschap en creativiteit. Immers; samen zijn we van waarde!

Dichtbij

We organiseren wonen, welzijn, zorg en diensten in de wijk en het dorp. We zoeken hierbij verbinding met de gemeenschap. Voor onze cliënten zijn we daardoor dichtbij, wat een vertrouwd en veilig gevoel geeft en er aan bijdraagt dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.