Samen van waarde

Kwaliteit

Visie op kwaliteit

De NNCZ wil toekomstbestendig zijn en succesvol in de dingen die we doen. De veranderingen in de langdurige zorg, de wijkverpleging en het sociale domein zijn daarbij voor ons het meest van belang. Evenals de druk die er ligt op ouderenzorg, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Hoe zorgen we in dit dynamische speelveld voor (voldoende aandacht voor) kwaliteit. Hoe geeft de NNCZ invulling aan kwaliteitszorg: het continu verbeteren van wat we doen. Vanuit professioneel opzicht (deskundigheid, professionaliteit, maar ook processen, inrichting, voldoen aan normen) én vanuit het oogpunt van ervaringen van onze cliënten, hun naasten, onze medewerkers, vrijwilligers, verwijzers en samenwerkingspartners, financiers of andere belanghebbende (de beleefde of ervaren kwaliteit van de zorg en ondersteuning).

Hoe zorgen we ervoor dat we aan blijven sluiten bij dat wat het verschil maakt, belangrijk gevonden wordt, ‘goede zorg’ genoemd wordt vanuit deze verschillende perspectieven.

Betekenis van kwaliteit binnen de NNCZ

Wij denken dat kwaliteit (de mate waarin iets goed is of aan bepaalde normen voldoet) vooral zit in de ervaring van persoonsgerichte zorg en de mate waarin we waarde toe voegen. Die toegevoegde waarde zit in het helpen mogelijk maken dat mensen leven en invulling kunnen geven aan de dag zoals met dan wenst of gewend is. Dat de dag betekenis heeft en cliënten, naasten, vrijwilligers, medewerkers of wie ook in dit proces allemaal op eigen manier van betekenis zijn. Goede zorg is volgens de NNCZ duurzame persoonlijke en professionele zorg die op deze manier betekenis heeft en waarde toevoegt.

Binnen de NNCZ is vanuit de zorg om kwaliteit in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van de basis (voldoen aan normen) met aandacht voor wet- en regelgeving, vergroten en uitbreiden van deskundigheid binnen onze organisatie, de samenstelling van teams en het verbeteren van processen. Tegelijkertijd is er vanuit het streven naar verbeteren van de kwaliteit en het integreren van continu leren en verbeteren ingezet op het inrichten van werkgroepen en kenniskringen, scholen van medewerkers,  het leren verbinden met cliënten en hun naasten, met onze omgeving, met partners, collega zorgorganisaties en lokale netwerkverbanden. Daarmee bewegen we mee met de veranderde vraag die aan ons als organisatie gesteld wordt.

Binnen de NNCZ toetsen we op verschillende manieren hoe we voldoen aan onze eigen of externe normen en verplichtingen, maar ook in welke mate we voldoen aan verwachtingen van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en ketenpartners. Deze ervaringsonderzoeken en interne of externe audits helpen ons te spiegelen, risico’s in beeld te krijgen en bezig te zijn met de juiste dingen.

HKZ-gecertificeerd

De NNCZ is HKZ-gecertificeerd. Dit kan gezien worden als een keurmerk, waarmee we kunnen laten zien dat we voldoen aan branche specifieke normen. Jaarlijks vindt een audit plaats om opnieuw te beoordelen of we voldoen.  Ook deze audits en certificering helpen ons te verbeteren, waarbij de verbetering ten opzichte van de norm, maar ook ten opzichte van de eigen ontwikkeling als basis dient.

Nieuwe Kwaliteitskaders

Behalve het HKZ kwaliteitskeurmerk kent de zorgsector ook haar eigen – door de sector zelf ontwikkelde – kwaliteitskaders. Deze kwaliteitskaders vormen de basis voor de criteria waarop de inspectie ons toetst. Maar ook verzekeraars en zorgkantoren hanteren deze kaders als basis voor de vereisten en criteria bij zorginkoop en contractering.

Deze kwaliteitskaders worden binnen de NNCZ gehanteerd als basis voor het jaarlijks op – of bij te stellen kwaliteitsplan. In dit kwaliteitsplan wordt beschreven hoe de NNCZ invulling geeft aan centrale thema’s als persoonsgerichte zorg, veiligheid, continu leren en verbeteren, personele inzet, deskundigheid, inzet van technologie of andere hulpmiddelen, etc. We leggen hierover ook rekenschap af: niet alleen aan onze interne organisatie (de cliëntenraad, de OR, Raad van Toezicht) maar ook naar verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en samenwerkingspartners. Dit doen we in jaarlijkse verslaglegging en de voortdurende dialoog met deze belanghebbenden.

Over 2017 kennen we nog een onderscheid in het maatschappelijk jaarverslag en het kwaliteitsverslag. Vanaf 2018 zullen we dit integreren in één plan en verslag. Voor nu kun je via onderstaande linkjes kennisnemen van ons maatschappelijk jaarverslag en ons kwaliteitsverslag 2017.

Bekijk hier het maatschappelijk jaarverslag van 2017: Maatschappelijk jaarverslag 2017

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van 2017: Kwaliteitsverslag 2017

Lerend Netwerk

Als organisatie maken we ook deel uit van een zogenaamd Lerend Netwerk, waarbij onze organisatie samen met een drietal andere zorgorganisaties met elkaar in gesprek zijn over het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag, om van elkaar te leren en hierin van betekenis te zijn voor elkaar: wat hebben we te bieden, waarin kunnen we van elkaar leren of wat kunnen we samen doen. Zo houden we elkaar scherp en stellen we ons transparant  op in het proces van (samen en) voortdurend verbeteren.

Cliëntervaringsonderzoek

Tot zo rond 2016 werd eens per twee jaar een onderzoek uitgevoerd naar de cliëntervaringen middels een onderzoek door een extern en onafhankelijk bureau. Deze invulling van het cliëntervaringsonderzoek is inmiddels binnen de sector losgelaten.

Ons laatste onderzoek op deze manier is uitgevoerd eind 2015. Het resultaat kan worden weergegeven aan de hand van een aanbevelingscijfer zoals cliënten (of vertegenwoordigers) dit hebben gegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen cliënten met een somatische zorgvraag, cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag en thuiszorgcliënten. De gemiddelde cijfers per groep cliënten van de NNCZ waren:

NNCZ Somatiek 2015: 8,1
NNCZ Psychogeriatrie 2015: 7,7
NNCZ Thuiszorg 2015: 9,0

De uitkomsten zijn gepubliceerd op www.kiesbeter.nl.

Mede op basis van de nieuwe kwaliteitskaders en de normen die hierin aan cliëntervaringsonderzoek in het voorjaar van 2018 zijn toebedacht richten we in de loop van 2018 het cliëntervaringsonderzoek opnieuw in. De halfjaarlijkse zorgleefplanbespreking is daarin de basis voor continue aandacht voor ervaringen en verbetermogelijkheden vanuit het perspectief van de persoonlijke zorg.

Zorgkaart Nederland

Behalve het ‘goede gesprek’ met de cliënt en/ of dienst vertegenwoordiger/ naaste/ ondersteuner zullen we ook het gebruik van Zorgkaart Nederland stimuleren. Door het plaatsen van reviews ontstaat de mogelijkheid ervaringen te delen en biedt de website voor ons als organisatie een bron van informatie voor het continu verbeteren. Cliënten (of naasten/ vertegenwoordigers) worden actief uitgenodigd hun review te geven en ook zal het geven van reviews gefaciliteerd worden in de vorm van externe interviewteams waarmee een vorm van onafhankelijk ervaringsonderzoek in praktijk wordt gebracht.

Voor het lezen of het geven van een review klikt u hier.  U kunt vervolgens zoeken naar één van onze woonzorglocaties of thuiszorgteams.

Werken aan kwaliteit

Alle informatie uit de genoemde onderzoeken of bronnen, samen met eventuele meldingen van klachten of incidenten, inspectieonderzoeken of controles en welke andere informatie ook, wordt gebruikt voor het bepalen van kansen, risico’s en leer- of verbeterpunten. Zo werken we samen aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening, zowel vanuit professioneel oogpunt als vanuit de ervaren ‘goede zorg’ door welke belanghebbende ook.