Samen van waarde

Kwaliteit

Visie op kwaliteit

De NNCZ levert zorg en dienstverlening aan oudere cliënten binnen en buiten de muren van de organisatie, evenals cliënten die op de wachtlijst staan. De NNCZ hecht veel waarde aan kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ons uitgangspunt hierbij zijn onze missie, visie en kernwaarden.

Kwaliteit betekent voor de NNCZ:

De mate waarin iedereen voldoet aan de wensen en verwachtingen van de bewoners en cliënten van de NNCZ. Onder iedereen verstaan wij: medewerkers, managers, directie, vrijwilligers, mantelzorgers en externe leveranciers. Voorbeelden van aandachtspunten van kwaliteit bij ons zijn: hoe medewerkers de zorg uitvoeren, hoe medewerkers met de cliënten omgaan, hoe de teammanagers leidinggeven, hoe de directie beleid formuleert en sturing geeft aan de organisatie maar ook hoe bijvoorbeeld een medewerker van de keuken en lekkere en gezonde maaltijd klaarmaakt.

De kwaliteit van onze zorg meten wij met de zogenaamde CQ vragenlijst. Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van de Normen voor Verantwoorde Zorg, en is samengesteld op basis van het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.

Met deze vragenlijst vragen wij onze cliënten naar hun ervaring met onze zorgverlening. Dit doen wij eenmaal in de twee jaar in de vorm van een onafhankelijke cliëntenraadpleging, door een geaccrediteerd bureau. Zowel intramurale als extramurale cliënten of hun vertegenwoordigers vragen wij naar hun ervaringen met onze zorgverlening. Dit gebeurt door middel van een interview of vragenlijst.

In november 2015 vond deze cliëntenraadpleging voor het laatst plaats. Het resultaat kan worden weergegeven aan de hand van een aanbevelingscijfer zoals cliënten (of vertegenwoordigers) dit hebben gegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen clienten met een somatische zorgvraag, clienten met een psychogeriatrische zorgvraag en thuiszorgcliënten. De gemiddelde cijfers per groep cliënten van de NNCZ:

NNCZ Somatiek 2015: 8,1
NNCZ Psychogeriatrie 2015: 7,7
NNCZ Thuiszorg 2015: 9,0

De uitkomsten zijn gepubliceerd op www.kiesbeter.nl.

Om onze zorg nog beter af te kunnen stemmen op de behoeften en wensen van de cliënt maakt de NNCZ verbeterplannen aan de hand van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging. Door het werken met prestatie-indicatoren streven we naar continue verbetering. Onze doelen hierbij zijn:

  • Vergroten van de waardering van bewoners en cliënten
  • Verbeteren van de zorg- en dienstverlening
  • Verbeteren van de interne doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie.

Nieuw kwaliteitskader

Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader. De onderzoeken naar cliëntenervaringen zal daarop worden aangepast. Ook willen we met andere vormen van ervaringsonderzoek meer zicht krijgen op wat clienten belangrijk vinden en in welke mate cliënten hierover ook tevreden zijn. We zoeken daarbij naar een meer continue vorm in plaats van de tweejaarlijkse meting met behulp van de huidige CQ vragenlijst. Daarmee willen we een beter beeld krijgen van de behoeften en wensen van onze cliënten om zo te werken aan een voortdurende verbetering van onze zorg en dienstverlening.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Met het kwaliteitssysteem wil de NNCZ de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten van onze organisatie waarborgen.

Ieder jaar evalueren en verbeteren wij de interne processen door middel van interne audits. Per kwartaal verzamelen we resultaten uit metingen en kwaliteitsregistraties van diverse interne processen. Deze resultaten worden per locatie verzameld en worden besproken binnen het Managementteam en de betreffende locaties. Aan de hand hier van kunnen verbeteracties opgesteld worden. De NNCZ is HKZ-gecertificeerd. Jaarlijks voert een externe partij een systeembeoordeling uit, daarbij wordt gekeken in hoeverre de gestelde doelstellingen zijn behaald en of het kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde eisen.

Maatschappelijk jaarverslag

Bekijk hier het maatschappelijk jaarverslag van 2016: Maatschappelijk jaarverslag NNCZ 2016.