Samen van waarde

Column: Zorgdeal wijkverpleging, toekomstbestendig?

Zorgdeal wijkverpleging, toekomstbestendig?

Afgelopen maandag 2 maart is bekend gemaakt dat het ministerie van VWS, gemeenten, patiëntenverenigingen en de brancheorganisatie van zorgaanbieders een deal hebben gesloten. De deal gaat over de verplichting per 1-1-21 voor zorgaanbieders in de wijkverpleging om in een wijk of dorp vergaand samen te werken en samen te voorkomen dat er een inwoner met een hulpvraag tussen wal en schip raakt. Eerder is al bekend gemaakt dat de wijze van financieren van wijkverpleging gaat veranderen, niet meer per uur vergoed maar een gemaximeerd totaalbudget voor een grote groep.

Op zich zien we deze maatregelen als positief en meer passend vanuit onze visie op samenleven en zorgverlening. We hebben hiervoor ook al pilots ingericht in bv. Hollandscheveld samen met de inwoners verenigd in de Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en collega zorgaanbieders.

Zijn deze maatregelen vanuit de overheid nu echter op visie en inhoud gestoeld of zijn ze vooral financieel gedreven?  We zien namelijk ook dat in sommige gemeenten het financiële risico van overschrijding van het huidige budget volledig bij aanbieders wordt neergelegd. Dit terwijl we weten dat de hulpvragen groeien en nog veel verder gaan doorgroeien de komende jaren. Daarnaast zal er een groot tekort aan hulpverleners gaan ontstaan de komende decennia, iets wat ook in het Noorden al steeds meer merkbaar wordt.

Ik denk dat het opleggen van deze verplichting zonder het fundamenteel voeren van gezamenlijke discussies over veel belangrijke onderwerpen alleen maar zal leiden tot grotere frustraties van zowel burgers met een hulpvraag als professionals. Discussies zouden moeten gaan over hoe faciliteren we anders samenleven waar elkaar helpen weer gewoon wordt, waar burgers in de lead zijn, iedereen meetelt en mee kan doen en marktwerking echt wordt opgeheven. Waar we ter discussie durven te stellen wat nog wel door professionals wordt gedaan en wat niet. Waar gekozen wordt tussen beschikbaarheid en keuze vrijheid en waar we gezamenlijk met inwoners van wijken en dorpen op zoek gaan naar hoe we het samen anders en beter kunnen doen. Waar burgers weer eigenaarschap en zeggenschap voelen, ook op professionele zorg.

Ik spreek van harte de wens uit dat we deze (soms zeer moeilijke) discussies op korte termijn met elkaar aandurven, zelfs wanneer de verkiezingen weer in beeld komen. Alleen dan kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de komende decennia er geen mensen tussen wal en schip raken en dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid is van professionals maar van ons allemaal in onze mooie samenleving!

Roeli Mossel

Bestuurder NNCZ.